75BLsony30vRX20160204軽トラック-レストア錆止しピックアップカスタムcustom,フレンチング,ウインカ,突き板貼りも!!GM-6815,5520,1508,9028,8300 h

75BLsony30vRX20160204軽トラック-レストア錆止しピックアップカスタムcustom,フレンチング,ウインカ,突き板貼りも!!GM-6815,5520,1508,9028,8300

https://www.youtube.com/watch?v=XhJNR7Xhppk

https://www.youtube.com/watch?v=XhJNR7Xhppk

https://www.youtube.com/watch?v=XhJNR7Xhppk

75BLsony3020160204truckGM